RICHTEN: Wij begeleiden Management Teams bij het vaststellen van de strategie en doelstelling gen. Deze worden gestructureerd vertaald naar alle organisatie onderdelen.
oac-2018003002.jpg
BESTUREN: Wij coachen leidinggevenden bij het meetbaar maken van deze doelstellingen met behulp van prestatie indicatoren.
BEHEERSEN: Wij assisteren bij het borgen van de resultaten van dit integraal verbeterproces in management systemen. Te denken valt hierbij aan ISO-9001 en/of Milieu systemen op basis van ISO 14001.
VERBETEREN: Wij ondersteunen leidinggevenden en medewerkers bij het verbeteren van hun prestaties. Verbeteren kan beleidsmatig, project matig of op procesmatige wijze.
PROJECTLEIDER:
 
Wij geven leiding aan een van te voren duidelijk omschreven pro ject. Met de projecten worden meetbare verbeteringen en be sparingen gerealiseerd. Al naar gelang de complexiteit van de organisatie leiden wij gedurende het project interne projectleiders op. Op deze wijze beschikt de organisatie over personen, me thoden en technieken voor het oplossen van toekomstige vraag stukken.
INTERIM MANAGER:

Wij vervullen tijdelijk een lei dinggevende functie. Wij zijn vooral gericht op het realiseren van doelstellingen en op het vergroten van de prestaties van medewerkers. Gezamenlijk wor den verbeteronderwerpen geko zen en aangepakt.
In onze praktijk zijn deze onderwerpen met name gericht op besluitvorming, samenwerking en het verhogen van het probleem oplossende vermogen.
COACH/ TRAINER

Wij vergroten de eigen competenties en het rea liseren van eigen ontwikkeling en doelen van medewerkers. Wij doen daarbij een appel op eigen kracht en geven heldere persoonlijke terug koppeling. Zelfsturing, zelfwerkzaamheid en ei gen verantwoordelijkheid worden hierdoor ver groot. Indien nodig richten wij ons op het uit breiden van kennis, inzicht en vaardigheden.
Op basis van onze jarenlange ervaring hebben wij leergangen, workshops en trainingen ont wikkeld. Deze bieden wij zowel als open inschrij ving of als maatwerk in-company aan.
oac-2018003001.jpg oac-2018001009.jpg oac-2018001008.jpg oac-2018001007.jpg oac-2018001006.jpg oac-2018001005.jpg oac-2018001004.jpg